باشگاه مشتریان

سطوح طبقه‌بندی مشتریان

مشتریان با دریافت امتیازات در یکی از سطوح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند.

راه های کسب امتیاز

خرید محصول

شرکت در نظرسنجی

امتیاز روزانه

بازی

فعالیت در فضای مجازی

معرفی به دوستان

خرید محصول

شرکت در نظرسنجی

امتیاز روزانه

بازی

فعالیت در فضای مجازی

معرفی به دوستان

نحوه خرج امتیازات

اعضای سطوح مختلف باشگاه میتوانند هر  کدام از راه‌های زیر را برای خرج یا استفاده از امتیازات به دست آمده و جمع‌آوری کرده‌ی خود در پیش بگیرند. راه‌های پیش رو برای استفاده از امتیازات به این شرح‌اند: