مراقبت از دهان و دندان بعد از سن ۵۵ سالگی

دهان و دندان نیز مانند دیگر اعضای بدن فرآیند پیری را تجربه می کنند. پس از سن ۵۵ سالگی تغییراتی در وضعیت سلامت دهان ایجاد می شود؛ بنابراین مراقبت از دهان و دندان بعد از ۵۵ سالگی و پیش از آن امری مهم است. از آنجا که دندان ها سال ها با غذاها، نوشیدنی ها، باکتری ها...