انواع مواد پر کننده دندان

قبل از آن که به جنس مواد پر کننده دندان بپردازیم باید بدانید که اینله و اُنله‌ دو روش پر کردن دندان‌ بوده و از آن‌ ها برای دندان‌ هایی که به شدت تخریب شده‌اند، پر کردن حفره‌ های بزرگ و همچنین جایگزین کردن پرشدگی‌ های بزرگ استفاده می‌شود. از اینله ها برای ترمیم دندان و آسیب‌دیدگی...