بازدید اعضای انجمن دندانپزشکی ایران از خط تولید خمیر دندان مریدنت

مریدنت خمیردندان مورد تایید انجمن دندانپزشکی ایران تعدادی از اعضای انجمن دندانپزشکی ایران صبح روز دوشنبه دوازدهم شهریور از کارخانه پاکشو۳ و خط تولید خمیر دندان مریدنت بازدید بعمل آوردند. بازدید با استقبال و همراهی تعدادی از مدیران ارشد پاکشو ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد. آقایان مهندس گمار معاونت محترم تحقیق و توسعه پاکشو و مهندس کریمی معاونت تولید...