آفت دهان چیست، چرا ایجاد می شود و چگونه باید آن را درمان کرد؟

آفت آفت (canker sores ; ophthous ulcer)، به زخم های دردناکی گفته می شود که در مخاط دهان به وجود می آیند و در زن ها شایع تر از مردها هستند. آفت ، مسری و سرطانی نیست و تبدیل به سرطان نمی شود.  زخم های آفتی اغلب کوچک، بسیار دردناک و کم عمق هستند و غشای خاکستری رنگی روی...